TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Takarékbank Zrt.

A jelen tájékoztatást a Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: „Hitelintézet”) bocsátotta ki a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) megfelelően az érintett rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

I.             ADATKEZELŐ


Név: Takarékbank Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Postai cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
Email: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:    MTB Zrt.,
                                                                        1122 Budapest, Pethényi köz 10.,
                                                                        adatvedelem@takarek.hu

Tájékoztatjuk, hogy a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: „Szhitv.”) 17/U. § (5) bekezdése alapján a Hitelintézettel együtt a szövetkezeti integrációban részt vevő hitelintézetek valamint az EIR-hez csatlakozott tagok közös adatkezelőnek minősülnek az Szhitv. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Egységes Informatikai Rendszerben (a továbbiakban: EIR) történő adatkezelés tekintetében.

II.            AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, KEZELT ADATOK KÖRE


Az adatkezelés célja az érdeklődés céljából az adatkezelő honlapján regisztrált személy „babaváró” hiteltermékről való tájékoztatása, kapcsolattartás és további érdeklődés esetén a szövetkezeti integráció azon hitelintézetének címének, elérhetőségének közlése, amely az érdeklődő számára a legkönnyebben elérhető.


A kezelt adatok az érintettek által az adatkezelési tájékoztatást követően önkéntes hozzájárulással megadott adatok: név, telefonszám, email cím, irányítószám, város. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

III.          AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK


Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet a Hitelintézettől, emellett kérheti az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.


Kérésére, valamint meghatározott feltételek fennállása esetén a Hitelintézet törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.


Meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.


Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, jogosult visszavonni a Hitelintézetnek adott hozzájárulást.


Jogait a következő módokon érvényesítheti: MTB Zrt. Adat- és titokvédelmi szakterülete, 1122 Budapest, Pethényi köz 10. címre küldött postai küldemény vagy az adatvedelem@takarek.hu email címre küldött elektronikus üzenet útján, vagy személyesen a Hitelintézet bármely bankfiókjában.


Javasoljuk, hogy ha ezt meghaladóan úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, mindenekelőtt forduljon a Hitelintézethez a fenti elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy emellett személyes adatai kezelésével kapcsolatban választása szerint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; ügyfélszolgálat@naih.hu; +36-1-3911400; www.naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.


Az adatkezeléssel, jogainak gyakorlásával kapcsolatos további, részletesebb tájékoztatást a Hitelintézet által kibocsátott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató (Célzott megkeresés) (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) tartalmazza (www.takarekbank.hu).

Kapcsolat

Az "Küldés" gombra való kattintás nem jelent azonnali igénylést és semmilyen kötelezettséget Önre nézve. 

Amennyiben a „Küldés” gombra kattint, szakértőnk felhívja, válaszol kérdéseire.